Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 TruongVoKy 130 Hàn Bảo Quân
2 DaoCongTu 126 Đại phu
3 MrThienloi 125 Thương hào
4 DixBuff 125 Đại phu
5 HanMacTu 125 Hàn Bảo Quân
6 wtuandung 123 Kiếm khách Chính
7 Violet 123 Đao khách
8 VanMaiYeuEmBG 122 Đao khách
9 TaoLaDao 122 Đao khách Chính
10 Radio 121 Đao khách