Hạng Nhân Vật Cấp Độ Tái Sinh Nghề Phái
1 177m199m 141 2 Đại phu Chính
2 XxMenxX 140 2 Kiếm khách Chính
3 XxWoMenxX 140 2 Kiếm khách
4 KiemVuong 140 2 Kiếm khách
5 DpViagra 139 2 Đại phu Chính
6 Ares 139 2 Đại phu
7 CungThuUS 135 2 Cung thủ
8 NinjaDJ 133 2 Thích khách
9 AiNhiLang 133 2 Đại phu Chính
10 VietLoi 122 2 Kiếm khách