Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 TruongVoKy 130 Hàn Bảo Quân
2 DaoCongTu 126 Đại phu
3 DixBuff 126 Đại phu
4 HanMacTu 125 Hàn Bảo Quân
5 MrThienloi 125 Thương hào
6 wtuandung 124 Kiếm khách Chính
7 Violet 124 Đao khách
8 nhoxxxben 123 Hàn Bảo Quân
9 Radio 123 Đao khách
10 TaoLaDao 123 Đao khách Chính