Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 DPHutMau 139 Đại phu
2 GiaKhanhATM 134 Đao khách
3 nhoxxxben 133 Hàn Bảo Quân
4 LeeKelly 133 Hàn Bảo Quân
5 Canabis 132 Cung thủ Chính
6 lEmiLyl 132 Cung thủ Chính
7 BeautifulGirl 132 Kiếm khách Chính
8 DixBuff 132 Đại phu
9 LeeTjp 132 Thương hào
10 Flygon 131 Đao khách