Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 TruongVoKy 130 Hàn Bảo Quân
2 DixBuff 129 Đại phu
3 nhoxxxben 129 Hàn Bảo Quân
4 wtuandung 127 Kiếm khách Chính
5 DaoCongTu 127 Đại phu
6 Radio 127 Đao khách
7 NicoRobin 126 Kiếm khách
8 nhoxbeen 126 Cầm Sư
9 HanMacTu 126 Hàn Bảo Quân
10 MrThienloi 126 Thương hào