Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 DPHutMau 133 Đại phu
2 LeeKelly 132 Hàn Bảo Quân
3 nhoxxxben 130 Hàn Bảo Quân
4 HanBaoQuan 130 Hàn Bảo Quân
5 Flygon 129 Đao khách
6 DaoCongTu 129 Đại phu
7 TuyetSonPhiHo 129 Hàn Bảo Quân
8 Violet 129 Đao khách
9 MrThienloi 128 Thương hào
10 TaoLaDao 127 Đao khách Chính