Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 Chen 84 Thương hào
2 HuyHuy 84 Đao khách Chính
3 Cloud 84 Kiếm khách
4 Chenz 83 Đao khách
5 Squall 83 Đao khách Chính
6 Ella 82 Đại phu Chính
7 oooTayooo 81 Đại phu
8 LemonNation 80 Cung thủ Chính
9 DaoCongTu 79 Đại phu
10 MrThienloi 78 Thương hào