Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 DPHutMau 135 Đại phu
2 LeeKelly 133 Hàn Bảo Quân
3 nhoxxxben 132 Hàn Bảo Quân
4 Flygon 131 Đao khách
5 DaoCongTu 130 Đại phu
6 HanBaoQuan 130 Hàn Bảo Quân
7 TuyetSonPhiHo 129 Hàn Bảo Quân
8 nhoxbeen 129 Cầm Sư Chính
9 Radio 129 Đao khách
10 MrThienloi 128 Thương hào