Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 TruongVoKy 122 Hàn Bảo Quân
2 DaoCongTu 121 Đại phu
3 MrThienloi 120 Thương hào
4 HanMacTu 120 Hàn Bảo Quân
5 Violet 119 Đao khách
6 VanMaiYeuEmBG 117 Đao khách
7 Black 116 Hàn Bảo Quân
8 DixBuff 116 Đại phu
9 AcNhn 115 Đại phu
10 Thienloi 115 Đao khách