Hạng Nhân Vật Cấp Độ Lớp Phái
1 TruongVoKy 126 Hàn Bảo Quân
2 DaoCongTu 123 Đại phu
3 MrThienloi 122 Thương hào
4 HanMacTu 122 Hàn Bảo Quân
5 Violet 121 Đao khách
6 DixBuff 119 Đại phu
7 VanMaiYeuEmBG 119 Đao khách
8 Black 118 Hàn Bảo Quân
9 Zalolele 118 Hàn Bảo Quân
10 wtuandung 116 Kiếm khách Chính